لطفا حتما پس از انتهای آزمون روی گزینه "ثبت همه و اتمام امتحان" کلیک نمایید